Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door EduXprss Coöperatie en haar leden.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor onze coöperatie is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Wij spannen ons in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze EduXprss uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien er samengewerkt wordt met EduXprss in de breedste zin des woords zoals projecten trainingen, workshops, bijeenkomsten e.d. worden persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Het afhandelen van uw betaling voor trainingen, workshops, projecten of andere producten en dienstverlening.

Verzenden van informatieberichten

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het verzorgen van de juiste dienstverlening

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer er wordt samengewerkt:

Contactgegevens: naam, e-mail, telefoonnummer

Contactgegevens: overige gegevens

Bewaartermijn

EduXprss waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. EduXprss vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door EduXprss over u verwerkte persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien EduXprss deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, EduXprss de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door EduXprss over te laten dragen aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EduXprss. Bij een dergelijk verzoek zal EduXprss de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van EduXprss bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit melden via info@eduxprss.com

Ook kunt u met uw klachten terecht bij de Autoriteit bescherm persoonsgegevens.