De organisatie en professionele identiteit van IEZO

‘Organiseren is het creëren van condities die de organisatie in staat stellen om de diensten en producten voort te brengen waarmee de organisatie doelen bereikt kunnen worden’ (Weggeman, 2007). Een voorwaarde voor dat organiseren een heldere organisatie identiteit als basis voor de de strategie van de organisatie. Met die identiteit legt de organisatie vast wat ze is en in de toekomst wil zijn.

Organisatie identiteit
De kern van de organisatie identiteit omvat de volgende elementen: missie, visie, kernwaarden en competenties. De identiteit van IEZO is vastgelegd in zijn Missie en Visie document. Die identiteit is op zijn beurt weer sturend voor de strategie (ambities) en de (gewenste) cultuur van de organisatie.

Identiteit wordt zichtbaar in het imago dat een organisatie heeft bij een specifieke doelgroep. Imago is het beeld dat een doelgroep heeft van de organisatie. Vaak bestaat er een spanning tussen het door de organisatie gewenste imago en het werkelijke imago, de feitelijk bestaande perceptie bij een of meer doelgroepen van een organisatie. Het zo veel mogelijk beperken van die spanning is een kernopgave voor interne en externe communicatie van de organisatie.

De doelgroepen waar een onderwijsorganisatie als IEZO mee te maken heeft kunnen worden gerangschikt in een matrix. Die matrix laat enerzijds zien of er veel dan wel weinig contact is met een doelgroep. En anderzijds in welke mate die doelgroep in hoge dan wel lage mate betrokken is bij de organisatie. Voor IEZO zou die matrix er als volgt kunnen uitzien:

Van belang is dat allereerst de doelgroepen in de eerste cel (grote betrokkenheid, veel contact) de identiteit uitdragen en positief over IEZO spreken. Zij zijn in de ogen van buitenstaanders de meest ingewijden. Hun oordeel telt zwaar, hun beeld is gefundeerd. Door hun emotionele betrokkenheid zullen ze de neiging hebben deze emoties met anderen te delen. Daarmee hebben ze veel invloed op het imago van de organisatie bij met name de doelgroepen in de cel daaronder, de doelgroepen die in hoge mate betrokken zijn maar relatief weinig contact hebben met IEZO (Verest, 1991).

Professionele identiteit 
De organisatie identiteit is sturend voor de (gewenste) cultuur in de organisatie. Die cultuur wordt gedragen door de doelgroepen in de eerste cel van doelgroep matrix.
IEZO ziet zijn medewerkers als professionals en in het bijzonder als professionals die met kennis werken. Kenmerkende karakteristieken van deze professionals zijn (Weggeman, 2007):
• Ze beschikken over gespecialiseerde kennis die is verkregen na een langdurige opleiding.
• Ze streven naar autonomie.
• Ze zijn gedreven en in hoge mate persoonlijk betrokken bij de uitoefening van hun beroep.
• Ze identificeren zich met hun beroepsgroep en met de naaste colega’s.
• Ze beschikken over een hoge mate van beroepsethiek.
• Ze hanteren professionele standaarden.

Professionals floreren niet in ambtelijke of politieke culturen. We kunnen dat zichtbaar maken in onderstaand schema, ontleend aan van Emst (1998).

Referenties
Emst, Alex van, 1998, Professionele cultuur in onderwijsorganisaties, APS, Utrecht
Verest, Bart, 1991, Het imago van de school, KPC, ’s-Hertogenbosch
Weggeman, Mathieu, 2007, Leiding geven aan professionals? Niet doen!, Scriptum, Schiedam

 

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *